Kính gửi: Các Ban quản lý Khu chung cư tại Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

BỮA ĂN AN TOÀN

————————–

Số:          /CV – LHH HN

V/v: Phối hợp tổ chức Chương trình

“Bữa ăn an toàn”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———————————

  Hà nội, ngày     tháng    10  năm 2017

Kính gửi:    Các Ban quản lý Khu chung cư tại Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm”; Công văn số 7618/VP – KGVX ngày 29/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình “Bữa ăn sạch” giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch Liên tịch số 1455/KHLT-SYT-LHHKH&KT ngày 09/05/2017 giữa Sở Y tế Hà Nội và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội về việc Thực hiện Chương trình “Bữa ăn An toàn” giai đoạn 2017 – 2020; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa 3 cơ quan Nhà nước (Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương) và Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội) trong việc thực hiện Chương trình “Bữa ăn An toàn” giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 20/08/2017, BCĐ tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bữa ăn an toàn” dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đúc Đam và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Doãn Toản cùng gần 1.000 đai biểu tham dự.

Nhiệm vụ 2 của Kế hoạch, việc xây dựng siêu thị “Bữa ăn An toàn” tại các khu Chung cư (bao gồm các sản phẩm thực phẩm an toàn có kiểm soát) kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng nhằm hướng tới mục tiêu “Từ trang trại tới bàn ăn”.

Để tiếp tục triển  khai các siêu thị “Bữa ăn An toàn” nhằm phục vụ thực phẩm an toàn cho người dân.

BCĐ Chương trình “Bữa ăn an toàn” trân trọng kính đề nghị Các Ban quản lý Khu chung cư tại Hà Nội:

  1. Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Bữa ăn An toàn”
  2. Giới thiệu giúp BCĐ mặt bằng làm siêu thị “Bữa ăn An toàn” do Ban quản lý Khu chung cư quản lý. (diện tích từ 40 – 80m2)
  1. Tuyên truyền Chương trình “Bữa ăn an toàn” đến các cư dân do Ban quản lý chung cư quản lý

Trân trọng!

Nơi nhận

–          Như trên

–          UBND Thành phố (để b/c)

–          Sở Y tế (để phối hợp)

–          Lưu VT

                                   

TM BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỞNG BAN

 

 

     GS.TS. Vũ Hoan 

   Chủ tịch – Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội

Bình luận