Tỉnh/thành phố Giới thiệu, đề cử DN tham gia Chương trình “BỮA ĂN AN TOÀN” triển khai tại Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT HÀ NỘI

               ————————————-

Số:  57   / CV – LHH HN

V/v: Giới thiệu Doanh nghiệp tham gia Chương trình“BỮA ĂN AN TOÀN” triển khai tại Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ———————————-

Hà nội, ngày   22   tháng 5  năm 2017


Kính gửi:        Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương

           Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm”; Công văn số 7618/VP – KGVX ngày 29/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình “Bữa ăn sạch” giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch Liên tịch số 1455/KHLT-SYT-LHHKH&KT ngày 09/05/2017 giữa Sở Y tế Hà Nội và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội về việc Thực hiện Chương trình “Bữa ăn An toàn” giai đoạn 2017 – 2020.

Chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp trên cả nước thực hiện tốt các quy định và ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp nhưng cũng là điều kiện để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hướng vào hội nhập. Giúp người tiêu dùng nhận biết rõ về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm lựa chọn thực phẩm an toàn đáp ứng được bữa ăn hàng ngày.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 1 bắt đầu triển khai từ tháng 5/2017 đến 31/12/ 2017, Ban tổ chức sẽ huy động các cơ quan, doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng phối hợp tổ chức chuỗi hành động với nhiều hoạt động khác nhau nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Chương trình triển khai đầu tiên tại Hà Nội, sau đó sẽ nhân rộng tại một số địa phương khác với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Lễ phát động và Lễ sơ kết hàng năm Chương trình: Bữa ăn An toàn – Bảo vệ giống nòi.
  • Tuyên truyền sâu rộng Chương trình: Bữa ăn An toàn đến với người dân.
  • Xây dựng gian hàng cố định “Bữa ăn An toàn” tại các khu chung cư, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng nhằm hướng tới mục tiêu “Từ trang trại tới bàn ăn”
  • Thực hiện xuất bản ấn phẩm tuyên truyền về Bữa ăn An toàn.
  • Phóng sự: Tìm địa chỉ sạch cho Bữa ăn An toàn.
  • Tôn vinh, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong kinh doanh thực phẩm an toàn.

Với mục đích và ý nghĩa quan trọng này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội trân trọng kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố giới thiệu, đề cử 10 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tham gia chuỗi sự kiện giai đoạn 1 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Danh sách giới thiệu, đề cử xin gửi về BTC trước ngày    10  /  09  /2017  theo địa chỉ:

Ban tổ chức Chương trình: “Bữa ăn An toàn”  Số 67 – Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Tel: 04.22201088;   Đ/c – Dũng: 096 678 8989  Email: buaanantoan@gmail.com

Trân trọng !

 

Nơi nhận                                                                                            CHỦ TỊCH

–          Như trên

–          Lưu VT                                                                                       Đã ký

                                                                                                         GS.TS. Vũ Hoan

 

 

Bình luận