Bếp ăn an toàn

DANH SÁCH CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ CAM KẾT 100% SỬ DỤNG

THỰC PHẨM AN TOÀN CÓ KIỂM SOÁT CỦA CHƯƠNG TRÌNH “BỮA ĂN AN TOÀN”

         Ban chỉ đạo Chương tinh “Bữa ăn an toàn” sẽ lập danh sách công bố với người tiêu dùng những địa chỉ Bếp ăn tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ký cam kết với Ban chỉ đạo về việc sử dụng 100% thực phẩm của Chương trình để phục vụ cho khối văn phòng, công nhân, trường học….