Đăng ký thay đổi, bổ sung chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước:

Thông tin:

Lĩnh vực thống kê An toàn thực phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục An toàn thực phẩm, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội (theo quy trình một cửa).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định
File đính kèm  Tải file

Các bước:

Bước 1 Cơ sở kiểm nghiệm đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định nộp hồ sơ về Cục An toàn thực phẩm
Bước 2 Cơ sở kiểm nghiệm đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định nộp hồ sơ về Cục An toàn thực phẩm

H sơ:

Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 – TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

d) Hồ sơ năng lực:

– Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 – TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT);

– Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn;

– Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định;

– Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 – TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

– Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo quy định tại Phụ lục 3 – TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

– Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong  mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 – TTLT số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Yêu cu:

Phụ lục 1: Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm

Phụ lục 2: Mẫu báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm

Phụ lục 3: Mẫu phiếu kiểm nghiệm

Phụ lục 4: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm

1- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006

2- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và

3- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

4- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

5- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

6- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

7- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Bình luận