BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA TUẦN LỄ AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT 2018

TUN L

AN TOÀN THC PHM TT 2018

(Thuộc Chương trình “Bữa ăn an toàn”)

————————————————

                                                       Thời gian: Từ ngày 01/02 đến ngày 07/02/2018                                                    

Địa điểm: tại Royal City – Hà Nội

 BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

 (Số                  /TLATTP)

 Tên đơn vị: …………………………………………….………………………………………….…………………..………………………..……..

Địa chỉ:……………………………………….………………………………………………………………………………..….………………………..

Điện thoại:………………………………..…………………Fax……………………………………………Email:………..………….…………….

Mã số thuế:……………………….…………….………Website:………..………………..………………..…..……………….……………….

Đại diện cơ quan:………………….…………………………………..………Chức vụ:……..……………………….……………………………

Người phối hợp thực hiện…………………………….……….….……….DĐ…………………………..……………………….………………

      Sau khi nghiên cứu Chương trình, hồ sơ hướng dẫn tham gia “Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018” của BTC từ ngày 01/02 đến ngày 07/02/2018. Đơn vị chúng tôi đồng ý tham gia:

THAM GIA GIAN HÀNG TẠI TUẦN LỄ 

                Đăng ký      ¨                                               Không đăng ký        ¨ 

II. THÔNG TIN MÓN NẾM THAM DỰ
A.  Số lượng: ……………….…. Gian
B. Tên sản phẩm tham gia giới thiệu và bán tại Tuần lễ:
C. Số lượng món ăn, uống tham gia Ngày hội NẾM:                    


THAM DỰ XÉT TẶNG THƯƠNG HIỆU “THỰC PHẨM VIỆT VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”
 

   Đăng ký     ¨                                                Không đăng ký      ¨

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM THAM DỰ
A.  Số lượng: ……………….…. Sản phẩm
B. Tên Thương hiệu tham dự:  (Đề nghị đơn vị viết chữ in hoa có dấu)

THAM DỰ XÉT TẶNG “MÓN NGON TINH HOA ẨM THỰC VIỆT”. 

                                                    Đăng ký     ¨                                                  Không đăng ký      ¨

II. THÔNG TIN MÓN NGON THAM DỰ
A.  Số lượng: ……………….…. Món ngon
B. Tên Món ngon tham dự:  (Đề nghị đơn vị viết chữ in hoa có dấu)
  

 

  ……………….. Ngày              tháng              Năm 2017 

             ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP

(Ký tên đóng dấu)

 

                                                                         

 

Bình luận